Ga naar de inhoud
FAQs on digital exams

Veelgestelde vragen i.v.m. digitaal leren & online examineren

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wat zijn 21ste-eeuwse vaardigheden?

21ste-eeuwse vaardigheden (in het Engels 21st century skills) is een verzamelnaam voor 11 competenties die leerlingen klaarstomen voor de digitalisering en de snelle groei van technologie in onze samenleving. Het gaat onder meer over kritisch denken, ICT-basisvaardigheden, computional thinking en mediawijsheid.

Wat is adaptief onderwijs?

Adaptief onderwijs gaat uit van de individuele verschillen tussen leerlingen en stemt het onderwijs af op hun interesses, sterktes en behoeftes. Deze vorm van onderwijs speelt een belangrijke rol in het traditionele vernieuwingsonderwijs en bij concepten als Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Wat is de backoffice van assessmentQ?

De backoffice van assessmentQ is het gedeelte van het platform dat enkel zichtbaar is voor de personen betrokken bij het organiseren en opvolgen van de toets of de oefening, en dus niet voor de kandidaten. In de backoffice kan je als auteur onder meer vragen (items) opstellen en opdrachten aanmaken, de toezichter kan live toeizcht houden bij examens, en de evaluator kan antwoorden op open vragen verbeteren of scores overschrijven.

Wat is e-assessment?

E-assessment of digitaal assessment is de online variant van een assessment. Het laat kandidaten toe om van thuis uit of vanuit een andere gecontroleerde omgeving online hun, oefening of toets in te vullen.

Wat is evalueren?

Bij evalueren zal een menselijke evaluator de finale score bepalen voor een bepaald antwoord. Dat gebeurt meestal bij open vragen, waarbij de kandidaat iets moet invullen, een tekst moet schrijven, of een opname moet maken. Deze vragen kunnen niet met dezelfde zekerheid automatisch wordne verbeterd als gesloten vragen (bijvoorbeeld meerkeuzevragen). De menselijke evaluator heeft hierbij dus het laatste woord.

Wat is een formatieve evaluatie?

Formatieve evaluatie, ook assessment for learning genoemd, betekent dat je nagaat hoe ver leerlingen staan ten opzichte van vooraf geformuleerde leerdoelen. De leerkracht geeft feedback en komt tussen zodat de leerling zichzelf leert bijsturen om zijn leerdoel te halen.

Wat is hybride leren?

Hybride leren is de combinatie van online en offline leren. Een deel van de groep volgt de les online, een ander deel volgt face-to-face mee. Hybride leren is niet te verwarren met blended learning. Dat is een mix van verschillende leervormen, zoals theorie en praktijk, zelfstandig of in groepsverband.

Wat is een itembank?

In een itembank verzamel je als auteur alle vragen (items) – eventueel voorzien van attributen (labels, tags, metadata, trefwoorden) – om een oefening of toets op te stellen. Je kan er snel vragen selecteren, makkelijk meerdere versies maken en waken over de verdeling van je vragen.

Wat is LaTeX?

LaTeX is een softwaresysteem om technische teksten als papers en examens vorm te geven. Het systeem is populair in de wetenschappelijke wereld en beschikbaar voor bijna alle computersystemen. In assessmentQ kan het gebruikt worden om wiskundige of chemische formules in vragen te integreren.

Wat is leerwinst?

Leerwinst is de toename van kennis, vaardigheden en competenties van een individu of groep gedurende een bepaalde leerperiode.

Wat is een LMS?

Een learning management system of leermanagementsysteem (LMS) ondersteunt de organisatie van een opleidingsaanbod. Zo kan een LMS bijhouden welke opleidingen een bepaalde medewerker heeft gevolgd, volgt, of nog zal volgen. Soms kunnen werknemers zelf opleidingen selecteren die ze willen volgen, om zich bij te scholen of nieuwe skills te leren.

Wat is een markeerstift?

Een markeerstift is een hulpmiddel waarmee een kandidaat of leerling tekst kan markeren in assessmentQ. De gemarkeerde tekst heeft een andere achtergrondkleur. Door kernwoorden te markeren kan de kandidaat een tekst makkelijker begrijpen of er de essentiële informatie sneller in terugvinden.

Wat is metadata?

Wat is er nieuw in assessmentQ 2.8?Metadata beschrijven de karakteristieken van andere data. De metadata van een document zijn onder andere de auteur, taal, publicatiedatum, en het aantal bladzijden. Door metadata te koppelen aan de data waarop ze betrekking hebben, kan je deze data makkelijk terugvinden in zoekmachines.

Wat is microlearning?

Microlearning is een aanvulling op traditionele e-learning, waarbij iemand via relatief kleine en korte leereenheden een bepaalde vaardigheid verwerft. Denk bijvoorbeeld aan interviews afnemen, presentaties geven of een technische tool onder de knie krijgen.

Wat is een multistage adaptieve toets?

Een multistage adaptieve toets (MSAT) is vergelijkbaar met een adaptieve toets, in die zin dat de moeilijkheidsgraad van de toets dynamisch wordt gepersonaliseerd voor elke leerling. Maar terwijl adaptief toetsen werkt door elk item (vraag) één voor één aan te passen met behulp van item response theory, werkt multistage met blokken van items (vragen).

Wat is offline ondersteuning (degraded mode)?

Met zgn. offline ondersteuning kunnen oefeningen of toetsen in assessmentQ zonder hapering afgelegd worden, ook wanneer de internetverbinding van de kandidaat niet stabiel is en af en toe uitvalt. Wanneer een opdracht afgelegd wordt met offline ondersteuning, is er alleen een internetverbinding nodig bij het opstarten (om de opdracht in te laden) en bij het beëindigen van de opdracht (om de scores door te sturen).

Wat is een offline pakket?

Een offline pakket is een downloadbare applicatie (.exe formaat) die drie zaken bevat:

  • De opdracht(en) voor kandidaten
  • De toegangscodes voor de kandidaten
  • De offline assessmentQ player

Een offline pakket laat je toe om een examen in assessmentQ te organiseren zonder internetverbinding. Na het examen worden de resultaten van de kandidaten in een versleuteld bestand opgeslagen op de computer van de kandidaat (.aqr formaat). Wanneer de computer na het examen terug verbonden wordt met het internet, wordt de score doorgestuurd naar assessmentQ.

Wat is een opdracht?

Een opdracht kan in de praktijk bestaan uit drie types: oefeningen, toetsen of SCORM-opdrachten.

  • Oefeningen: oefeningen zijn bedoeld om gebruikers te laten oefenen en te laten leren uit hun eventuele fouten. Oefeningen kunnen meerdere keren worden afgelegd. Bij oefeningen zien de gebruikers standaard de oplossing en eventuele feedback op itemniveau. Ook oefentoetsen vallen meestal in de categorie oefeningen.
  • Toetsen: toetsen testen de kennis van de eindgebruiker over een bepaald onderwerp. Toetsen kunnen slechts één keer worden afgelegd. Bij toetsen wordt de correcte oplossing niet getoond.
  • SCORM-opdrachten: SCORM-opdrachten zijn oefeningen of toetsen die uit een ander extern systeem worden geïmporteerd in assessmentQ op basis van de SCORM-standaarden (Shareable Content Object Reference Model).

Wat is een opdrachtsjabloon?

Met het opdrachtsjabloon bepaal je het uiterlijk, de navigatie, en het gedrag van een opdracht of examen in assessmentQ. Enkel beheerders kunnen opdrachtsjablonen aanmaken.

Wat is een portaal?

Het portaal is de pagina in assessmentQ waar gebruikers alle voor hen beschikbare opdrachten zien (d.w.z. oefeningen en toetsen) en van waarop deze kunnen worden opgestart.

Wat is proctoring?

Proctoring betekent toezicht houden. Naast fysiek surveilleren, laat online proctoring toe om op afstand toetsen en oefeningen te monitoren. Sinds de coronacrisis zit online proctoring enorm in de lift. De basisvoorwaarden zijn degelijke hardware en een stabiele internetverbinding.

Wat is psychometrie?

Psychometrie is een sociale hulpwetenschap die zich bezighoudt met technieken om psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken te meten. Typische psychometrische meetinstrumenten zijn het intelligentiequotiënt (IQ) en gestandaardiseerde lees- en rekenvaardigheidstesten.

Wat is een rubriek?

Een rubriek is een feedback- en beoordelingsinstrument dat meestal de vorm heeft van een vooraf ingevulde matrix. Rubrieken zijn meer gedetailleerd dan een eenvoudige score of cijfer en zorgen zo voor een objectievere, consistentere beoordeling.

Wat is SaaS?

Software as a Service (SaaS), ook Software on Demand genoemd, is software die als online dienst wordt aangeboden. De klant schaft de software niet aan, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand en per gebruiker af. De aanbieder staat in voor de installatie, het beheer en het onderhoud van de software.

Wat is een Safe Exam Browser (SEB)?

Compatibel met Safe Exam BrowserSafe Exam Browser (SEB) is een gratis browser waarin je veilig online toetsen kan afnemen. De software verhindert dat kandidaten tijdens de test of het examen niet-toegelaten bronnen raadplegen, denk bijvoorbeeld aan bepaalde websites of applicaties.

Wat is een sessie?

Een sessie is één poging van één kandidaat om een oefening of toets te maken. De sessie start wanneer de kandidaat de oefening of toets start, en eindigt wanneer hij zijn oefening of toets indient, wanneer de tijdslimiet bereikt is of wanneer de toezichter of docent de sessie beëindigt. Voor elke sessie in assessmentQ heeft de kandidaat een bepaalde score.

Wat is single sign-on (SSO)?

Single sign-on (SSO) is een authenticatietool om met één set inloggegevens veilig toegang te krijgen tot meerdere applicaties en services. In plaats van voor elke applicatie of service een uniek wachtwoord te gebruiken, kan je met één wachtwoord altijd en overal inloggen.

Wat is summatieve evaluatie?

Summatieve evaluatie, ook assessment of learning genoemd, gaat na of leerlingen de leerdoelen in voldoende mate hebben verworven. De beoordeling is meestal een cijfer, en heeft vaak een belangrijk gevolg voor de leerling, zoals het verkrijgen van studiepunten of een diploma.

Wat is een toegangscode?

Een toegangscode in assessmentQ is een unieke code die direct toegang geeft tot een sessie voor een specifieke deelnemer en voor een specifieke opdracht. Deelnemers hoeven dus niet eerst in te loggen in assessmentQ. Deelnemers kunnen een toegangscode slechts eenmaal gebruiken om hun opdracht te maken. Als er een inzageperiode is ingesteld, kunnen deelnemers de toegangscode gebruiken om hun opdracht nadien in alleen-lezen-modus te bekijken.

Wat is een toetsmatrijs of scenario?

Een toetsmatrijs of scenario is een tabel die aangeeft hoe de opgaven van een toets verdeeld zijn over de leerstof en de vooropgestelde leerdoelen. Zie het als een verantwoording voor de inhoud van de toets.

Wat is een weergavemodus?

Een weergavemodus is een manier om dezelfde informatie visueel anders weer te geven, meestal door een andere kleurenpallet te gebruiken. Een weergavemodus kan slechtzienden helpen om de informatie duidelijker te zien, en maakt een applicatie toegankelijker voor kandidaten met een visuele beperking. In assessmentQ kan een kandidaat kiezen tussen 3 weergavemodi: standaardweergave, donkere modus en hoogcontrastmodus.

Maak kennis met assessmentQ

assessmentQ is een geavanceerd SaaS-platform dat organisaties in staat stelt om allerlei soorten online examens te creëren, beheren, leveren en volgen. Het assessmentQ-platform is veelzijdig en krachtig, en kan worden ingezet in omgevingen die moeten worden gecontroleerd, zoals examens, of het kan worden gebruikt om reeds bestaande assessment content af te leveren aan kandidaten op afgelegen locaties.